Blog

Lider du av sömnproblem? -Det finns hjälp att få!

Av urban.

Hämta

De allra flesta av oss upplever då och då att det är svårt att sova – det behöver inte vara ett problem om det pågår under en begränsad tid och det finns mycket man själv kan göra för att hjälpa kroppen tillbaka till en god sömnrytm. Men om du...

Attityder rörande psykisk ohälsa inte förbättrade trots ökad kunskap

Av Karin Lindqvist.

En ny tysk studie har undersökt attityder rörande psykisk ohälsa och hur de förändrats över tid, fram till 2011. Studien är en metaanalys gjord på flera studier som undersöker attityder och kunskap om psykisk ohälsa i flera länder.

Två tydliga...

Ny studie på traumafokuserad KBT vid whiplash och PTSD

Av Karin Lindqvist.

En ny randomiserad kontrollerad studie har undersökt effekten av traumafokuserad KBT vid kronisk whiplash med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Whiplashskador kan innefatta såväl fysiska som psykiska problem.Tidigare forskning har visat att...

Psykoterapi bra för patienter med svårbehandlat tvångssyndrom

Av Karin Lindqvist.

En studie från 2011 utvärderar effekterna av psykoterapi, närmare bestämt KBT, för patienter med tvångssyndrom som tidigare provat minst två olika mediciner utan effekt.

Patienterna behandlades med KBT i tre månader. Efter tre månader hade 64%...

Ny studie på PTSD-symtom och deras relation till oro och känslomässigt undvikande

Av Karin Lindqvist.

En studie från 2011 visar att känslomässigt undvikande är relaterat till värre PTSD-symtom. Det har tidigare föreslagits att oro är en kognitiv aktivitet med funktionen att undvika obehagliga inre upplevelser såsom negativa tankar, känslor och...

Depressiv sinnesstämning ökar upplevelsen av smärta

Av Karin Lindqvist.

Depression och smärta är något som inte sällan ses tillsammans. Det är mer eller mindre allmänt känt att denna kombination är vanlig, men riktigt vad det beror på är inte lika känt. En studie har nu visat att vi blir mer känsliga för smärta när vi...

Antidepressiva minskar inte alla depressionssymtom

Av Karin Lindqvist.

Även personer som tydligt svarar på antidepressiv medicin upplever ofta fortsatta symtom såsom insomni, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. Detta har forskare vid UT Southwestern Center funnit efter att ha analyserat data från den största...