Att remittera inom VGR

WeMind tar emot remisser för bedömning och därefter eventuell behandling/ utredning av ADHD, Autsimspektrumtillstånd,  Tourette, Bipolära syndrom, Personlighetsstörningar, Ätstörningar samt komplicerade fall av ångestsyndrom och depression/förstämningssyndrom. Som komplicerande faktorer räknas bl.a. avsevärd funktionsnedsättning, tidigare behandlingsförsök som ej givit önskad effekt, hög grad av psykiatrisk samsjuklighet, förhöjd suicidrisk eller samtidigt missbruk.

Behandling av dessa tillstånd görs utifrån Socialstyrelsens riktlinjer i enlighet med vårdprogrammet för respektive diagnos och anpassas utifrån patientens behov. Behandlingsinsatserna på WeMind utgörs av kognitiv beteendeterapi (KBT) och farmakologisk behandling.

WeMind tar emot remisser från alla läkare med avtal med VGR, för patienter bosatta i Västra Götalandsregionen. WeMinds avtal med VGR är begränsat gällande antal patientbesök per år och mottagningen kan därför inte ta emot alla som remitteras, även om de uppfyller kriterierna ovan. I de fall där farmakologisk behandling nyligen påbörjats men ännu inte utvärderats återsänds remissen för utvärdering innan ytterligare behandlingsinsatser görs.

Vid remittering från slutenvård är det viktigt att eventuell patientansvarig läkare i den psykiatriska öppenvården är informerad om att patienten remitteras till oss. WeMind behandlar ej primär missbruksproblematik och psykossjukdom.

För vår bedömning är det viktigt att remissen innehåller information om följande:
  • Aktuell problematik (diagnos, symtombeskrivning, debut, förlopp) med tydlig frågeställning avseende ångestsyndrom och/eller depression/förstämningssyndrom.
  • Klargörande av vilken åtgärd som efterfrågas. Kommunicera också detta till patienten, så att denne inte har felaktiga förväntningar. 
  • Andra relevanta uppgifter såsom sociala förhållanden, missbruk och kroppsliga sjukdomar. 
  • Tidigare/aktuella vårdkontakter (läkemedelsbehandling, KBT, annan psyklogisk behandling, utfall, utredningar). 
  • Psykiatrisk status inklusive övervägande om suicidrisk.
  • Avseende neuropsykiatrisk utredning enligt utredningsavtal måste beställning avropas av enhetschef innan en patient skickas till mottagningen. Kontakta i så fall gbgadmin@wemind.se .
  • Det är viktigt att aktuell kontaktinformation betr patientens adress och telefonnummer anges i remissen.
För vidare information om hur remisser skrivs inom VGR vänligen se Västra Götalandsregionens regelverk för remisser inom hälso- och sjukvård. 

WeMind tar även emot patienter via egenremiss.

Ofullständiga remisser eller remisser som enbart hänvisar till journalkopior återsänds för komplettering.