Vårdgarantin

Neuropsykiatrisk utredning av barn och vuxna i Västra Götalandsregionen

Om du väntar på att få en utredning av autism eller ADHD/ADD inom VGR så finns möjlighet att i mån av plats komma till oss via vårt avtal avseende neuropsykiatriska utredningar. Om du inte fått en utredning inom VGR inom vårdgarantitiden (3 månader för vuxna, 1 månad för barn) - kontakta din vårdgivare eller vårdgarantikontoret be om en betalningsförbindelse till oss. Som utredningspatient inom detta avtal betalar du bara ordinarie patientavgift (upp till frikortsbeloppet).

Texten nedan är utdrag från 1177.se, där man beskriver vårdgarantin. För att läsa texten i sin helhet klicka här.

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård man ska få. Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när du kan få vård inom vårdgarantins gränser.

Specialiserad vård, besök inom 90 dagar
  • Du ska erbjudas besök inom 90 dagar till den specialiserade vården, räknat från den dagen beslut om remiss fattades.
  • Om du har sökt vård med egenremiss, gäller väntetiden från den dagen din remiss har kommit in till den specialiserade vården.
  • Specialiserad vård, erbjudande om behandling inom 90 dagar
  • Du ska erbjudas tid till behandling inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut om behandling togs.

Neuropsykiatri vuxna, utredning inom 90 dagar
Du ska erbjudas tid till neuropsykiatrisk utred­ning inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut fattades.

Barn- och ungdomspsykiatri, fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar
Du ska erbjudas tid till fördjupad utredning/ behandling inom barn-och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar, räknat från den dagen beslut fattades.

Erbjudande om vård hos annan vårdgivare
För att klara de krav som ställs på att erbjuda vård inom rimlig tid, remitterar sjukhusen patienter till andra vårdgivare. Det kan vara inom Västra Götalandsregionen, i ett annat landsting eller hos privat vårdgivare.

När det gäller upphandlade vårdgivare är det regler kring lagen om offentlig upphandling (LOU) som styr vilken vårdgivare du hamnar hos. Samtliga upphandlade vårdgivare är bedömda och godkända för att klara de medicinska krav som är ställda.
Om vårdcentralen/sjukhuset inte själva kan ta emot dig inom garantitiden ska de aktivt hjälpa dig att ordna en tid hos annan vårdgivare.

Erbjudande om vård hos annan vårdgivare innebär
  • inga extra kostnader, förutom att du i annat landsting betalar den patientavgift som gäller där,
  • att högkostnadsskyddet för öppen hälso-och sjukvård och frikort gäller,
  • att ersättning för sjukresa ingår förutom en egenavgift,
  • att om du tackar nej till erbjuden vård inom garantitiden hos annan vårdgivare, kvarstår du som väntande hos den ursprungliga vårdgivaren, men väntetiden kan bli längre än vårdgarantins tidsgränser.
  • Om du uteblir eller tackar nej

Om du inte erbjudits vård inom garantitiden
Vänd dig i första hand till din vårdcentral/ditt sjukhus där du väntar. Om du trots kontakt med sjukhuset inte erbju­dits vård inom garantitiden kan du vända dig till kontaktfunktionen på det sjukhus som du väntar på att få komma till, klicka här.