Evidensbaserad beteendeterapi för par

Evidensbaserad parterapi är en blandning av integrerad beteendeterapi för par (IBCT) och traditionell beteendeterapi (KBT) för par. Det är en metod som kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier för att hjälpa par med relationsproblem.

I bedömningsfasen ingår kartläggning med paret och enskilda samtal med båda parterna i paret. Därefter återkopplar/diskuterar psykologen med paret om aktuella teman och möjliga lösningar. Om paret önskar inleds sedan den aktiva behandlingsfasen: paret får session för session arbeta med aktuella konfliktområden. Paret får lära sig se hur konflikter uppstår, de får träna på att lyssna på varandra och skifta perspektiv från förändring av den andres beteenden till acceptans av olikheter. De får vid behov även arbeta med konkreta beteendeförändringar. I likhet med individuell KBT, ges hemuppgifter mellan sessionerna för att hjälpa paret att fortsätta arbeta med relationen i hemmiljön. Avslutningsvis görs en plan för hur paret ska arbeta vidare med sin relation och hantera eventuella risksituationer i framtiden. Forskning visar att ungefär 2/3 av de som genomgick integrerad beteendeterapi för par var kvar i relationen två år efter genomgången terapi, och tillfredsställelsen med relationen ökade.