Vi utreder ADHD/ADD för både barn, ungdomar och vuxna

I utredningen ingår
  • Kognitiv testning där man tittar på olika förmågor som t ex minne, koncentration och uppmärksamhet etc
  • Ifyllning av skattningsskalor
  • Intervju med patient och förälder (alternativt andra anhöriga om föräldrar ej finns tillgängliga för intervju)
  • Vid behov genomgång av journalkopior från eventuell tidigare vård eller utredningar
  • Läkarbedömning hos psykiatriker
  • Återkoppling av utredningsresultat, inklusive utlåtande samt rekommendationer för vilka framtida insatser från vården eller andra instanser som kan behövas. Vi erbjuder, utöver medicinering, KBT i form av en uppskattad och evidensbaserad gruppbehandling.
  • För att kunna genomföra en utredning krävs att man inte har något missbruk av alkohol eller narkotiska preparat. Vid missbruk rekommenderar vi att du söker utredning via beroendevården i ditt hemlandsting.
Efter utredningen - behandling av ADHD
Wemind kan, utöver medicinering, erbjuda psykologisk behandling för att minska ADHD-symtom. Se mer under "Vi behandlar... ADHD/ADD"
På denna sida...

Snabbväljare

Mer information

Patientföreningar
  • Attention - Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.