Behandlingsresultat

WeMind Psykiatris målsättning är att ständigt uppnå bättre behandlingsresultat och patientupplevelser. Vår metod är att ständigt utvärdera vår verksamhet och försöka korrigera det som fungerar mindre bra.

WeMind Psykiatri genomför noggranna mätningar för alla patienter som genomgår utredning och behandling. Vi mäter grad av remission, symtomnivåer, funktionsnivå och  patienternas nöjdhet med vården de får. Detta sker via självskattningsskalor, enkäter och behandlarbedömningar. 

Självskattningsskalorna mäter grad av depressivitet (PHQ-9), ångestsymtom (GAD-7), sömnbesvär (ISI), alkoholkonsumtion (AUDIT), droganvändning (DUDIT) och funktionsnivå (WHODAS). Dessutom får de flesta patienter fylla i diagnosspecifika självskattningsskalor, som mäter t ex besvär med social fobi eller paniksyndrom. Alla mätningar sker före, under och efter behandling, vid 6-månadersuppföljning samt vid 12-månadersuppföljning. Patienterna får utvärdera behandling och bemötande genom ett nöjdhetsformulär. Behandlarna bedömer grad av remission.

Sedan vi startade har 6 200 personer behandlats.


WeMind Psykiatris behandlingsresultat de senaste
3 månaderna och sedan 2009:


För personer som behandlats för depressiva syndrom de senaste tre månaderna:
I genomsnitt fick personerna en minskning av sina besvär med 62 % (sedan starten 2009, 56 %).

7 av 10 bedömdes vara i klinisk remission efter behandling, dvs de uppfyllde inte längre kriterierna för sitt primära depressiva syndrom (sedan start 7 av 10).

För personer som behandlats för ångestsyndrom de senaste tre månaderna:
I genomsnitt fick personerna en minskning av sina besvär med 57 % (sedan starten 2009, 59 %).

7 av 10 bedömdes vara i klinisk remission efter behandling, dvs de uppfyllde inte längre kriterierna för sitt primära ångestsyndrom (sedan start 8 av 10).

För alla patienter som behandlats de senaste tre månaderna:
I genomsnitt fick personerna en förbättring av fungerandet i hemmet, på arbetet och på fritiden med 47 % (sedan starten 2009, 48 %).

Dessa resultat ligger på samma nivå eller högre jämfört med den stora nationella insatsen i Storbritannien, där man sedan 2008 behandlat över 1 miljon patienter med ångest- och depressionsproblematik, det så kallade IAPT-projektet.
 

Patienterna på WeMind Psykiatri sänker signifikant sina symtom på depressivitet och ångest, och förbättrar sitt fungerande i vardagen. I genomsnitt når patienterna efter behandlingen en symtomnivå som ligger på samma nivå som normalpopulationen (dvs folk i allmänhet, som inte har problem med ångest eller depression).

Patientnöjdhet 

Efter sin behandling hos WeMind svarar patienterna på frågor angående hur de upplevt sin behandling och mottagningen. Siffrorna gäller alla patienter som behandlats här sedan mottagningens start.

89 % är nöjda eller mycket nöjda med sin behandling
90 % tycker att kvaliteten på behandlingen varit bra eller utmärkt
91 % tycker att behandlarens kompetens varit bra eller utmärkt
91 % tycker att behandlarens bemötande varit bra eller utmärkt
90 % uppgav att inga problem kvarstod eller att problemen blivit mindre


Dessa siffror uppdaterades senast 2016-01-21
Den stora majoriteten, 93%,
av patienterna som genomgått behandling på WeMind Psykiatri rekommenderar mottagningen till andra.