Evidensbaserad vård

Att driva evidensbaserad vård är att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens) och att ständigt mäta effekten av vården. Inom ramen för detta arbetssätt, som också benämns best practice, följer man några grundläggande principer:

  • Diagnostiseringen genomförs med evidensbaserade intervjuinstrument som grund.
  • I första hand skall de behandlingar som har bäst evidens för den ställda diagnosen erbjudas.
  • Behandlingen utvärderas löpande med evidensbaserade mätinstrument, bl a självskattningsskalor. Behandlingsresultaten skall vara i stort sett lika bra som resultaten i de forskningsstudier som gjorts på området, annars ska åtgärder vidtas. 
  • Om det för patientens specifika problem inte finns tillräcklig evidens för någon behandling, skall vården i andra hand ske enligt resultat från publicerade fallstudier.
  • Om det för patientens specifika problem ej finns tillräcklig evidens för några behandlingar eller fallstudier, skall vården i tredje hand ske enligt beprövad erfarenhet.
  • Om en ny metod har bättre evidens än en gammal existerande metod, bör den gamla ersättas av den nya.

Dessa principer genomsyrar WeMind Psykiatris verksamhet. För att avgöra vad som har bäst evidens bör man titta på nationella vårdprogram och internationellt överenskomna riktlinjer. WeMind Psykiatri baserar sin verksamhet på rekommendationerna från brittiska NICE (National Institute for Health and Care Excellence), amerikanska APA (American Psychiatric Association), svenska SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), Socialstyrelsen och de regionala vårdprogrammen i de landsting där vi verkar. 

WeMind Psykiatri genomför noggranna mätningar på alla patienter som genomgår utredning och behandling. Dessa mätningar består av självskattningsskalor som patienterna får fylla i, samt mätningar av patienternas nöjdhet med vården de får. Alla patienter får fylla i webbaserade självskattningsskalor som mäter grad av depressivitet (PHQ-9), ångestsymtom (GAD-7), sömnbesvär (ISI), alkoholkonsumtion (AUDIT), droganvändning (DUDIT) och funktionsnivå (WHODAS, WHO Disability Assessment Schedule). Dessutom får de flesta patienter fylla i diagnosspecifika självskattningsskalor. Alla mätningar sker före behandling, efter behandling, vid en 3-månadersuppföljning samt vid en 6-månadersuppföljning.

Det evidensbaserade arbetssättet innebär inte bara att varje patient erbjuds den behandling som i studier visat sig ha bäst effekt, det ökar också transparensen och delaktigheten i vården. Vård som bedrivs enligt gällande riktlinjer och som ständigt utvärderas blir transparent och lätt att följa upp, och den ger patienten ett större inflytande i vårdprocessen. Kontinuerliga mätningar av behandlingsresultat och patientnöjdhet stärker patientens ställning i vården gentemot vårdgivaren och bidrar till att göra vården mer jämlik.