Utvärdering av vår vård

WeMinds målsättning är att ständigt uppnå bättre behandlingsresultat och patientupplevelser. Vår metod är att ständigt utvärdera vår verksamhet och korrigera det som fungerar mindre bra. Vi anser att en stor del av utvärderingen bör göras av oberoende externa parter och därför gör bland annat Karolinska Institutet och Stockholms Universitet studier av våra behandlingsresultat. Nedan redovisar vi ett antal utvärderingar av vår verksamhet.

Förbättring av måendet av WeMind Psykiatris patienter; tilläggsbehandling för sömnproblem kan ge ytterligare effekt

Psykologiska institutionen på Stockholms universitet utvärderade 2013 i en examensuppsats av Johanna Dahlgren och Åsa Persson ett urval av WeMind Psykiatris behandlingar. Resultaten antyder att sömnbehandling som tillägg till depressionsbehandling kan ge en ökad effekt. Dessutom såg man att WeMind Psykiatris patienter i snitt förbättras markant av behandlingen, med effektstorlekar mellan på 2,4 och 1,4 (en effektstorlek över 0,8 brukar anses vara stor).

Behandling av social fobi på WeMind Psykiatri 

Psykologiska institutionen på Stockholms universitet har i en examensuppsats från 2013 skriven av Charlotta Wahlström jämfört resultat av WeMinds behandling vid social fobi med resultaten från tidigare randomiserade, kontrollerade forskningsstudier. Charlotta Wahlström undersökte om behandlingsresultaten på en vanlig mottagning går att jämföra med dem man uppnår i universitetens studier och visade att resultaten är jämförbara (med 75% av patienterna i klinisk remission efter behandling och effektstorlekar på mellan 1,0 och 1,7).

Effectivenesstudie gällande WeMind Psykiatris  patienter med generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, utvärderade 2012 WeMinds verksamhet i en forskningsstudie som presenterades i en examensuppsats av Dan Aleson. Slutsatsen var att WeMind uppvisar tillfredsställande behandlingsresultat för GAD-patienter och att resultaten står sig väl jämfört de som uppmätts i tidigare behandlingsstudier på området.

Stockholms läns landstings revision av WeMind Psykiatris verksamhet i Stockholm

På uppdrag av Psykiatrienheten inom Stockolms läns landsting genomförde BDO Consulting Group en medicinsk revision av WeMind Psykiatri i maj 2011.

Revisionen genomfördes utifrån två frågeställningar:
Motsvarar den givna vården specialistnivå eller primärvårdsnivå?
Sker uppföljning av given vård/behandling?

Den medicinska revisionen visade att WeMind Psykiatri till 99.7% behandlade patienter med komplicerad depression och ångest på specialistnivå samt att insatserna var adekvata och följde riktlinjer och vårdprogram. Revisionen visade också att den vård och behandling som gavs ständigt följdes upp med hjälp av skattningsskalor.

Nationell patientenkät Stockholm

I mars-april 2014 gjorde Stockholms läns landsting en extern undersökning av den patientupplevda kvaliteten inom hela psykiatrin i Stockholms län. Weminds målsättning är att 80% av patienterna skall vara nöjda eller mycket nöjda med den vård vi erbjuder och resultatet på landstingets brukarundersökning visade att vår verksamhet rankas högt bland de psykiatriska klinikerna i Stockholm när det gäller patientupplevd kvalitet. 
I de över 100 svaren som kom från patienter som behandlats hos WeMind i Stockholm framgår det att:

95 % skulle rekommendera WeMinds mottagning till andra (helt eller delvis)
90 % upplevde att de varit delaktiga i beslut gällande vård och behandling (helt eller delvis)
98 % upplever att de blir bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt (helt el delvis)
93 % upplever tillgängligheten som bra, mycket bra eller utmärkt

Intern studie av kortare behandlingskontakter på Riksby Vårdcentral

I samarbete med Riksby VC testade WeMind under en period att genomföra kortare psykologiska behandlingar, sk brief interventions, inom primärvården. Sammanlagt genomgick över 100 patienter korta behandlingskontakter och effekten var att depressiva symtom minskade med 30% och ångestsymtom minskade med 32%. Slutsatsen var att resultaten var bättre eller i linje med de resultat man brukar uppnå efter denna typ av avgränsade insatser.

Intern studie av nöjdhet hos inremitterande enheter

Under 2011 genomförde vi en studie av hur nöjda våra remittenter var. 
Så här svarade inremittenterna på en skala från 1-5:

Svarstider: 4,1
Kvalitet på remissvar: 4,0
Behandlingseffekt: 4,0
Sätt att utvärdera behandlingarna: 3,7
Tillgänglighet: 3,6
Andel som kallas på bedömning: 3,4

Slutsatsen var att vi behövde jobba ännu hårdare på att se till att våra inremittenter blir nöjda, vilket vi gjort kontinuerligt sedan dess.