Våra samarbetspartners


För att WeMind Psykiatri skall fortsätta att utvecklas och uppnå målet att bidra till en bättre psykiatri är det viktigt att vi samarbetar med kompetenta forskare och andra framstående aktörer. Nedan finner du några av dessa.

SVIPS
WeMind Psykiatri har initierat projektet SVIPS: Samverkan för värdebaserad vård i psykiatrin (www.svips.se). Detta driver vi i samarbete med bl a Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Riksförbundet Balans och NSPH. Ett av delmålen är att i dialog med patienterna formulera vad målet med en psykiatrisk behandling ska vara, och hur effekten av behandling bäst kan mätas. Vi vill veta vad patienten anser är en framgångsrik behandling. Vi har därför tillsammans med dessa parter tagit fram en uppsättning uppföljningsindikatorer för depressionsvården som nu implementeras som ett pilotprojekt på ovan nämnda enheter. Ambitionen är att detta arbete i framtiden ska kunna användas inom alla landsting och ligga till grund för ett framtida kvalitetsregister för ångestsyndrom och affektiva syndrom.


Partnerskap med Karolinska institutet
Karolinska Institutet, KI, har valt ut WeMind Psykiatri som forsknings- och utvecklingspartner. WeMind Psykiatris  personal undervisar på psykologprogrammet och samarbetet innebär gemensam forskning och att psykologstudenter från KI kommer att få genomföra behandlingar på WeMind Psykiatri inom ramen för psykoterapikursen. Forskningssamarbetet innebär att fristående forskare får möjlighet att ta del av WeMind Psykiatris  patientdatabas för att undersöka egna forskningsfrågor på ångest- och depressionsområdet, samt att de bereds tillfälle att utvärdera WeMind Psykiatris  behandlingsinsatser.


Samarbete med psykologiska institutionen vid Stockholms universitet
WeMind Psykiatri har sedan flera år en nära relation till Stockholms universitet. Redan från den första behandlingen 2008 har vi samlat in samma typ av behandlingsdata som de större forskningsstudierna på området. Vi vill ge forskare tillgång till våra behandlingsdata för att föra forskningen framåt. Sedan 2011 har psykologiska institutionen genomfört studier baserade på WeMind Psykiatris  behandlingsresultat.


Samarbete med psykiatrin i Uppsala
Vi har under året etablerat ett samarbete med landstingspsykiatrin i Uppsala. Vi har genomfört ett antal gemensamma utvecklingsmöten och även studiebesök. Det har visat sig väldigt värdefullt att utbyta erfarenheter kring hur vården kan organiseras och följas upp.


Samarbete med internationella forskare
WeMind Psykiatri driver utbildningsserien What Works For Most. Denna utbildningsserie innebär att de mest framstående forskarna och professorerna inom våra diagnosområden kommer till Sverige och ger avancerade genomgångar av de mest evidensbaserade behandlingarna för varje diagnos. Vi har bland annat haft besök av:
  • Michelle Craske, professor i psykiatri och psykologi  vid University of California, UCLA, samt verksamhetschef för Anxiety disorders research center vid detta universitet.
  • Edna Foa, professor i klinisk psykologi vid University of Pennsylvania, samt chef för Center for the Treatment and Study of Anxiety.
  • Dr Christopher Martell, psykolog och depressionsforskare, Seattle.