Att remittera inom SLL

WeMind tar emot remisser för bedömning och därefter eventuell behandling av svåra ångestsyndrom och svår depression. Vi tar också emot remisser för rådgivning/konsultation kring diagnostisering, differentialdiagnostik, behandling och ”second opinion”.

Att remittera till oss innebär inte någon kostnad för er som remittenter, då vi har eget landstingsavtal. Patienterna betalar ordinarie patienttaxa.

Sedan 1 april 2017 har vi nytt avtal med delvis ändrade regler kring vilka patientgrupper vi får ta emot. Dels handlar det om diagnoser; vi får inte längre ta emot bipolär sjukdom eller hälsoångest/hypokondri som primär diagnos; dels handlar det om svårighetsgrad. Vi får numera endast ta emot svåra tillstånd, inte lindriga eller medelsvåra. Svåra tillstånd kan innebära ngt av följande:
  • Svårare symptom eller
  • Låg funktionsnivå eller
  • Hög samsjuklighetsgrad eller
  • Otillräcklig effekt av tidigare behandling (när det gäller depression krävs att man provat både psykologisk behandling och två olika läkemedelsbehandlingar varav en kombinationsbehandling för att denna punkt ska vara uppfylld).
Notera eller; det krävs alltså inte att samtliga punkter ovan är uppfyllda.

Vi tar också emot remisser där den primära frågeställnigen är rådgivning/konsultation kring diagnostik, differentialdiagnostik, behandling och ”second opinion”. Vi kan då göra en bedöming kring detta och återkoppla den till såväl patient som remittent även om patienten inte fyller kriterierna för att även behandlas hos oss.

Behandling av dessa tillstånd görs utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och i enlighet med de lokala vårdprogrammen för respektive diagnos, och anpassas till patienten. Behandlingsinsatserna på WeMind Psykiatri utgörs av kognitiv beteendeterapi (KBT) och farmakologisk behandling, ibland i kombination. 

WeMind Psykiatri  tar emot remisser från alla läkare eller andra yrkesgrupper som har avtal med SLL för patienter bosatta i Stockholms län. WeMind Psykiatris  avtal med SLL för är begränsat vad gäller antal patientbesök per år och mottagningen kan därför ofta inte ta emot alla som remitteras, även om de uppfyller kriterierna för att utgöra ett fall av svår ångest eller depression. Vissa remisser kan inte prioriteras utan måste hänvisas till andra vårdgivare. I de fall där farmakologisk behandling nyligen påbörjats men ännu inte utvärderats återsänds remissen för utvärdering innan ytterligare behandlingsinsatser görs. Vid remittering från slutenvård är det viktigt att eventuell patientansvarig läkare i den psykiatriska öppenvården är informerad om att patienten remitteras till oss.

För vår bedömning är det viktigt att remissen innehåller:
  • Tydlig frågeställning avseende ångestsyndrom och/eller depression.
  • Klargörande av vilken åtgärd som efterfrågas. Kommunicera också detta till patienten.
  • Beskrivning av psykiatrisk sjukdomshistoria.
  • Andra relevanta uppgifter såsom sociala förhållanden, missbruk och kroppsliga sjukdomar.
  • Redogörelse för vilka behandlingsförsök som gjorts.
  • Aktuell behandling (t ex medicinering eller psykoterapi).
Ofullständiga remisser eller remisser som enbart hänvisar till journalkopior måste vi tyvärr återsända för komplettering.

Remisser skickas antingen i Take Care eller med post till följande adress: 

Wemind Vasastan
Rehnsgatan 20 
113 47 Stockholm

Vi tar också emot på vår mottagning WeMind Kungholmen, på S:t Eriksgatan 44, men remisser sändes till Rehnsgatan 20. Om patienten önskar gå på Kungsholmen kan detta anges i remissen.