Villkor för utredning inom ramen för avtalet med Stockholms läns landsting

WeMind Ångest och Depression Stockholm tar emot remisser för bedömning och därefter eventuell behandling av komplicerade fall av ångestsyndrom och depression/förstämningssyndrom. Som komplicerande faktorer räknas bl a kraftig funktionsnedsättning, många tidigare behandlingsförsök som ej givit önskad effekt, hög grad av somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet, förhöjd suicidrisk eller samtidigt missbruk. För de patienter vi behandlar för ångest/depression har vi möjlighet att genomföra neuropsykiatriska utredningar. Dock genomför vi inte sådana utredningar enbart, dvs man kan inte remitteras till WeMind Psykiatri enbart med frågeställningen neuropsykiatrisk utredning.

För mer information om remittering etc klicka här