Att remittera inom LUL

WeMind Norduppland tar emot remisser för bedömning och därefter eventuell behandling av följande tillstånd:
 • Svåra depressionstillstånd  
 1. som inte svarat tillfredsställande på tre evidensbaserade behandlingsförsök, där det ska ingå att inte ha svarat på farmakologisk behandling med två olika antidepressiva mediciner i adekvata doser under 9-12 veckor per behandlingsförsök.
 2. med melankoliska inslag, allvarlig hämning eller psykotiska inslag. 
 3. under graviditet eller efter förlossning (även vid anamnes på detta). 
 4. vid uttalad självmordsrisk, efter bedömning med hjälp av bedömningsinstrument (lägst Suicidtrappan mm) Se riktlinjer för självmordsnära patienter. 
 • Ångestsyndrom (Paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom posttraumatiskt stressyndrom, fobier, social fobi, tvångssyndrom/OCD)
 1. som inte svarat tillfredsställande på tre evidensbaserade behandlingsförsök, där det ska ingå att inte ha svarat på farmakologisk behandling med två olika antidepressiva mediciner i adekvata doser under 6–8 veckor per behandlingsförsök
 2. vid behov av fördjupad diagnostik
 3. vid svårare ångesttillstånd
 4. vid komplex samsjuklighet, t.ex. misstanke om svår personlighetsstörning
 5. vid självmordsrisk
 • Psykossjukdomar
 • Bipolär sjukdom
 • Personlighetsstörningar med betydande funktionsnedsättning, uttalad självdestruktivitet och suicidalitet
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Primärvården gör basbedömning (somatisk status, barndomsanamnes och att påvisa att problematiken kvarstår och om möjligt använda screeningformulär för egenskattning av symtom ex ASRS, WURS, AQ, NF 5-15. Screeningformulär finns för nedladdning från Akademiska sjukhusets hemsida under verksamheter, Beroende och neuropsykiatri, Neuropsykiatri, vägen in)
Behandling av dessa tillstånd görs utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och i enlighet med de lokala vårdprogrammen för respektive diagnos, och anpassas till patienten. 

I uppdraget ingår inte specialiserad beroendevård, specialiserad äldrepsykiatri, svårare ätstörningar, rättspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri.

WeMind Norduppland tar emot remisser från alla läkare som har avtal med LUL för patienter bosatta i Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommuner. I de fall där farmakologisk behandling nyligen påbörjats men ännu inte utvärderats återsänds remissen för utvärdering innan ytterligare behandlingsinsatser görs. 

För vår bedömning är det viktigt att remissen innehåller:
 • Tydlig frågeställning/diagnos
 • Klargörande av vilken åtgärd som efterfrågas. Kommunicera också detta till patienten.
 • Beskrivning av psykiatrisk sjukdomshistoria.
 • Andra relevanta uppgifter såsom sociala förhållanden, missbruk och kroppsliga sjukdomar.
 • Beskrivning och konsekvens av funktionsnedsättning. T ex arbete, fritid, skolgång, socialt
 • Redogörelse för tidigare psykofarmakologisk (preparat, dosering, behandlingstid och medicinsk effekt), och psykologisk behandling (terapiform, behandlingstid, effekt)
 • Aktuell behandling (t ex medicinering eller psykoterapi)
 • Lab. status (för tillståndet relevant)
 • Somatisk status/utredning, differentialdiagnostik
 • tidigare utredningar (neuropsykiatriska funkionshinder)
 • Uppgifter om svårigheter under barndom och skoltid vid neuropsykiatriska frågeställningar

Ofullständiga remisser eller remisser som enbart hänvisar till journalkopior återsänds för komplettering. Patienten ska ha informerats om att remiss skrivs till psykiatrisk specialistvård, i tillämpliga fall registrera samtycke

Remisser skickas antingen i Cosmic eller med post till följande adress: 
WeMind Norduppland
Liljevägen 2
815 28 Tierp