KBT

WeMind Norduppland följer centrala riktlinjer och landstingens vårdprogram för behandling av ångest, depression och andra psykiatriska diagnoser.

Riktlinjerna och vårdprogrammen rekommenderar i de flesta fall kognitiv beteendeterapi (KBT) eftersom det är den psykologiska behandling som har bäst bevisad effekt vid flertalet psykiatriska besvär. KBT på WeMind Norduppland ges av legitimerade psykologer och terapeuter med utbildning i denna terapiform.

Terapin ser olika ut vid olika diagnoser och anpassas alltid till patientens behov och livssituation. Det gemensamma arbetet i terapin inleds med en kartläggning av hur besvären ser ut och utifrån den utformas en individuell plan för behandling. KBT är en tidsbegränsad behandling där patienten arbetar med hemuppgifter mellan varje session eftersom förändringar ofta behöver göras i praktiken, inte bara i samtal med psykologen. Mot slutet av terapin kan man glesa ut kontakten för att öva på att arbeta självständigt. Inför terapins avslutning skrivs en plan för hur man ska arbeta vidare med det man lärt sig.

Syftet med KBT är att ta sig ur de svårigheter man hamnat i och lära sig principer så att man framöver själv kan hantera liknande problem.