Neuropsykiatrisk utredning

WeMind genomför neuropsykiatriska utredningar där vårt team undersöker misstankar om ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom eller utvecklingsstörning hos vuxna samt Tourettes syndrom.

I utredningen ingår
  • Kognitiv testning där man tittar på olika förmågor som t ex minne, koncentration etc
  • Ifyllning av skattningsskalor
  • Intervju med patient och förälder (alternativt andra anhöriga om föräldrar ej finns tillgängliga för intervju)
  • Vid behov genomgång av journalkopior från eventuell tidigare vårt eller utredningar
  • Läkarbedömning hos psykiatriker, inklusive genomgång av sjukdomshistoria och uteslutande av somatiska orsaker till problemen
  • Återkoppling av utredning, inklusive utlåtande samt rekommendationer för vilka framtida insatser från vården eller andra instanser som kan behövas. Vi erbjuder, utöver medicinering, KBT i form av en uppskattad och evidensbaserad gruppbehandling.
För att kunna genomföra en utredning krävs att man inte har något missbruk av alkohol eller narkotiska preparat.

Beträffande behandling, se mer under respektive diagnos under "Vi utreder/behandlar".