Autism/Asperger

Diagnosen autism (diagnosen motsvarar i ICD-10 ett antal diagnoser, bland annat Aspergers syndrom) ställs på ca 1 % av befolkningen och diagnostiseras oftare hos pojkar och män än hos flickor och kvinnor. Troligen beror detta i alla fall delvis på att man haft svårare att känna igen autistiska symtom hos flickor och kvinnor.

Diagnosen innebär att man har symtom inom två huvudområden, social kommunikation och samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen eller aktiviteter. Dessa symtom ska ha funnits sedan tidig barndom. Ibland är det svårt att särskilja normal utveckling från autistiska symtom (tex är små barn mycket konkreta i sin språkförståelse) och symtomen kanske inte är särskilt märkbara förrän personen blivit äldre och de krav som ställs överstiger personens förmåga.

Det är vanligt att man känner sig annorlunda och att man har svårt att identifiera och anpassa sig till sociala ”koder”. Det kan hända att man missförstår andra människor eller själv blir missförstådd, vilket kan orsaka oro eller konflikter. Det är också vanligt att man är känslig för stress och att man har svårt att hantera förändringar.

Beroende på faktorer som till exempel begåvningsnivå, inlärda strategier och hur väl anpassad omgivningen är till personens styrkor och svårigheter kan dessa symtom ta sig olika uttryck och bli problematiska i olika utsträckning, två personer med samma diagnos kan alltså fungera mycket olikt varandra.

En och samma person kan också ha en varierande symtombild under livet. Personer med autism kan precis som alla andra drabbas av andra psykiatriska eller somatiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar, som till exempel depression, olika ångesttillstånd eller andra neuropsykiatriska tillstånd som ADHD.

Personer med autism kan behöva stöd i olika former under livet. Som barn kan man till exempel behöva anpassningar i undervisning och skolsituation. Som vuxen kan man till exempel behöva stöd i att hitta en arbetsplats som fungerar. En utredning kan hjälpa en själv och ens omgivning att bättre förstå hur man fungerar.

Diagnosen autism gör att man tillhör målgruppen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Genom denna kan man få rätt till olika insatser så som t.ex. ledsagarservice och möjlighet till att delta på lägerverksamhet. Klicka på länken i kolumnen till höger för att ladda ner Socialstyrelsens information om LSS.

Mer information

Patientföreningar
  • Attention - Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrum–tillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
  • Autism & Aspergerförbundet - Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.