Remittera till oss

Välkommen att remittera till oss. Remisser skickas via post till:

WeMind Helsingborg
Nedre Nytorgsgatan 13
252 26 Helsingborg

Detta ska ingå i remissen

En remiss med fullständig information ger snabbare hantering då vi inte behöver be om kompletteringar. En remiss bör innehålla:

• Aktuella symtom
• Funktionsförmåga
• Tidigare och nuvarande somatisk och psykiatrisk sjukdom
• Genomförda utredningar
• Genomförda behandlingsinsatser och effekt av dessa
• Aktuella läkemedel
• Bedömning inklusive suicidrisk
• Ev. tolkbehov
• Medgivande att vi tar del av patientens meliorjournal

Observera att behandlingsansvaret kvarstår hos remittenten under basutredningen hos oss. Eventuell sjukskrivning kan tas över först efter att basutredning avslutats och patienten erbjudits behandling.

Vi behandlar

ADHD/ADD
Depression
Bipolära syndrom
Ångestsyndrom
Ätstörning
Psykossjukdom
Emotionell instabil
personlighetsstörning

Vi utför

Neuropsykiatrisk utredning